Colourful Heritage: Sewa Singh Kohli moves to Glasgow