The Mormon Religion: The Smith family moves to Palmyra, New York